Antti Marine

Antti.fi

Mäenpään tila

Kui­vu­rin pölyn­hal­lin­ta paran­taa työs­ken­te­ly­olo­suh­tei­ta ja vil­jan laa­tua

Mii­ka Mäen­pään tila Lapual­la kokei­li ensim­mäi­se­nä kui­vu­rin pöly­ne­rot­te­li­jaa. Tilal­la on ollut Ant­ti-tuot­tei­ta käy­tös­sä yli 20 vuot­ta. Uusim­pa­na vuon­na 2021 pys­ty­tet­ty Ant­ti Stand-alo­ne kui­vu­ri, johon jäl­kia­sen­net­tiin Dus­tex pöly­ne­rot­te­li­jat ja syklo­nit syk­syk­si 2022. Asen­ta­mi­nen oli nope­aa ja help­poa, samoin käyt­töön­ot­to.

Tilal­la on vil­je­lys­sä rei­lu 200 heh­taa­ria vil­jaa ja noin 15 heh­taa­ria tärk­ke­lys­pe­ru­naa. Rehu­vil­jaa kui­va­taan omil­le lih­asioil­le ja loput myy­dään myl­lyil­le ja rehu­teol­li­suu­teen.

“Pölyn­hal­lin­ta­lait­teet ovat käy­tän­nös­sä pois­ta­neet pölyn koko­naan kui­vu­rin ympä­ris­tös­tä. Samal­la kui­vu­ris­sa on nyt hil­jai­sem­paa.” Mii­ka Mäen­pää sanoo.

KUIVURIN PALOTURVALLISUUS PARANI

Pöly­ne­rot­te­li­ja pois­taa pölyn ja ros­kan kui­vu­rin pois­toil­mas­ta ja pitää kui­vaa­mon ympä­ris­tön siis­ti­nä. Pöly­ne­rot­te­li­jat lii­te­tään aksi­aa­li­pu­hal­ti­miin. Ros­ka ja pöly kul­je­te­taan syklo­nin kaut­ta pöly­kont­tiin.

Mäen­pään kui­vaa­mos­sa on iso kaa­su-uuni ja pölyn­pois­to­jär­jes­tel­mä on paran­ta­nut kui­vu­rin palo­tur­val­li­suut­ta. Pölyt­tö­myys vai­kut­taa palo­tur­val­li­suu­den lisäk­si työ­tur­val­li­suu­teen paran­ta­vas­ti.

Jär­jes­tel­män ansios­ta kui­vaa­mon ulko­puo­li pysyy täy­sin siis­ti­nä, eikä pölyä lei­jai­le ympä­ris­töön. Aksi­aa­li­pu­hal­ti­miin asen­ne­tut Dus­tex pöly­ne­rot­te­li­jat ovat myös vähen­tä­neet melua ja paran­ta­neet sitä­kin kaut­ta kui­vu­rin tur­val­li­suut­ta ja viih­tyi­syyt­tä.

“Ant­ti lupaa 90% pölyn­pois­ton, mut­ta mie­les­tä­ni se on kyl­lä vie­lä­kin parem­pi. Kui­vu­rin ympä­ris­tö on nyky­ään täy­sin pöly­tön. Pihas­ta ei tar­vit­se sii­vo­ta pölyä ja likaa ollen­kaan kui­vaus­kau­den jäl­keen.”

PÖLYNPOISTO TOIMII SEKÄ KOSTEAN ETTÄ KUIVAN VILJAN KUIVAAMISESSA

Mäen­pää on koke­nut nyt kak­si kui­vaus­kaut­ta pölyn­pois­to­jär­jes­tel­män kans­sa. Toi­sen syk­syn vil­ja oli kui­vaa ja toi­sen kos­te­aa. Vil­jan­kui­vauk­sen ja pölyn­pois­ton lop­pu­tu­los oli yhtä hyvä kum­man­kin kau­den päät­teek­si. Pölyn­pois­to­jär­jes­tel­mä toi­mii hyvin sekä kos­te­aan että kui­vem­paan vil­jaan.

Antin tuo­te­ke­hi­tys on asia­kas­läh­töis­tä ja sitä se oli pölyn­pois­to­jär­jes­tel­män­kin kans­sa. Mäen­pää oli yksi vil­je­li­jöis­tä, jon­ka ehdo­tuk­ses­ta pölyn­pois­to­jär­jes­tel­mä kehi­tet­tiin Ant­ti kui­vaa­moi­hin.

MÄENPÄÄN TILAN TEKNISET TIEDOT

  • Ant­ti Stand Alo­ne ali­pai­ne­kui­vu­ri kol­mel­la varas­to­sii­lol­la. Kui­vu­ri val­mis­tui 2021
  • Kui­vu­ri MF4 64
  • Skan­dian 100t kaa­toal­las­kul­je­tin
  • E120 ele­vaat­to­ri
  • Pölyn­hal­lin­ta­na Dus­tex ja syklo­ni
  • Tila­vuus 800 hl
  • 3000kW Kaa­su-uuni
  • Ulti­ma-ohjaus­kes­kus
  • Sii­los­to: kak­si 7,5m sisä­kar­tio­sii­loa ja yksi 5,3m sisä­kar­tio­sii­lo

Härkälän Tila

Rehuomavaraisuus on erittäin tärkeää, joten varastokapasiteettia pitää olla runsaasti. Iso-Antti on ratkaisu tähän. 

Lue lisää

Laaksosen Tila

Liedon Yliskulmalla tehtiin kuivuri-investointi, koska osa entisistä kuivureista oli loppuunkuluneita ja osassa toimintavarmuus oli huono. Tilalla päädyttiin kotimaisiin Antin-kuivureihin ja samalla vanha öljylämmitys vaihdettiin Antin biouuniin ja hakelämmitykseen.

Lue lisää

Linnamaan tila

Linnamaan tilalla Kangasalan Tiihalassa vaihdettiin kolmen kuivurin järjestelmä Antin Stand Alone -kuivuriin Ultima-ohjausjärjestelmällä. Samalla kertaa öljylämmitys vaihtui Antin biouuniin ja hakelämmitykseen.

Lue lisää