Antti Marine

Antti.fi

Maatalouden investointituki hankkeellesi

Maa­ta­lou­den inves­toin­ti- ja aloi­tus­tuet 2023–2027

Val­tio­neu­vos­to on hyväk­sy­nyt ase­tuk­set, jot­ka kos­ke­vat maa­ta­lou­den inves­toin­ti- ja aloi­tus­tu­kia seu­raa­val­le vii­del­le vuo­del­le. Ase­tuk­set kat­ta­vat myös kan­sal­li­ses­ti rahoi­tet­ta­vat poro- ja luon­tai­se­lin­kei­no­jen inves­toin­ti- ja aloi­tus­tuet.

Vuo­den 2023 maa­ta­lou­den inves­toin­ti- ja aloi­tus­tuen ensim­mäi­nen hakuai­ka alkaa 3.4.2023. ja päät­tyy 10.5.2023.

Maa­ta­lou­den inves­toin­ti­tuen ehdot ja tuen koh­teet

Maa­ta­lou­den inves­toin­tuen ehdot ja tuen koh­teet säi­ly­vät pää­osin sama­na, kuin edel­tä­väl­lä ohjel­ma­kau­del­la. Suu­rim­pa­na muu­tok­se­na ver­rat­tu­na aiem­paan kau­teen on, että hank­kei­den aloit­ta­mi­nen ei enää vaa­di tuki­pää­tös­tä, vaan hank­keen voi aloit­taa heti kun tuki­ha­ke­mus on jätet­ty viran­omai­sel­le. Ensim­mäi­seen haku­jak­soon (3.4.–10.5.) ehti­vät vie­lä tämän vuo­den inves­toin­nit, kuten Antin Plug&Dry ‑kui­vu­ri ja vil­ja­sii­lot.

Jat­kos­sa myös lyp­sy­kar­ja­pi­ha­toi­den inves­toin­ti­tuen ehto­na on, että eläi­mil­lä on käy­tös­sään jaloit­te­lu­tar­ha tai lai­dun. Emak­ko­si­ka­loi­den uudis­ra­ken­nus- ja laa­jen­nusin­ves­toin­tien tuke­mi­nen edel­lyt­tää vapaa­por­si­tuk­sen käyt­töön­ot­toa. Myös panos­tuk­sia uusiu­tu­vaan ener­gi­aan, ympä­ris­tön tilaa ja kes­tä­vää tuo­tan­toa edis­tä­viin toi­miin, sekä eläin­ten hyvin­voin­tia ja tuo­tan­non bio­tur­val­li­suut­ta edis­tä­viin inves­toin­tei­hin on vah­vis­tet­tu.

Tuet hae­taan vain säh­köi­ses­ti Hyr­rä-tie­to­jär­jes­tel­män avul­la.

Läh­de: Maa- ja poro­ta­lou­den sekä luon­tai­se­lin­kei­no­jen raken­ne­tu­kia kos­ke­via ase­tuk­sia hyväk­syt­tiin 

Konekuriiri uutisoi Antin koneinvestoinnista

Konekuriiri uutisoi Antin investoinnista yhdistelmäkoneeseen, jolla tehdään laserleikkausta, lävitystä ja muokkausta kappaleille.

Lue lisää

SARKAMESSUT 26.-27.1.2024, SEINÄJOKI

Olemme mukana Sarka-messuilla Seinäjoella. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme viljankäsittelyn parhaista ratkaisuista, teidän tarpeisiinne.

Lue lisää

Kuivuripäivät Syksy 2023

Viljankäsittelyn parhaat ratkaisut näet ja koet kuivuripäivillä! Tutustu ratkaisuihin sekä päivien aikatauluun ja tule paikan päälle!

Lue lisää