Antti Marine

Antti.fi

Maatalouden investointituki hankkeellesi

Maa­ta­lou­den inves­toin­ti- ja aloi­tus­tuet 2023–2027

Val­tio­neu­vos­to on hyväk­sy­nyt ase­tuk­set, jot­ka kos­ke­vat maa­ta­lou­den inves­toin­ti- ja aloi­tus­tu­kia seu­raa­val­le vii­del­le vuo­del­le. Ase­tuk­set kat­ta­vat myös kan­sal­li­ses­ti rahoi­tet­ta­vat poro- ja luon­tai­se­lin­kei­no­jen inves­toin­ti- ja aloi­tus­tuet.

Vuo­den 2023 maa­ta­lou­den inves­toin­ti- ja aloi­tus­tuen ensim­mäi­nen hakuai­ka alkaa 3.4.2023. ja päät­tyy 10.5.2023.

Maa­ta­lou­den inves­toin­ti­tuen ehdot ja tuen koh­teet

Maa­ta­lou­den inves­toin­tuen ehdot ja tuen koh­teet säi­ly­vät pää­osin sama­na, kuin edel­tä­väl­lä ohjel­ma­kau­del­la. Suu­rim­pa­na muu­tok­se­na ver­rat­tu­na aiem­paan kau­teen on, että hank­kei­den aloit­ta­mi­nen ei enää vaa­di tuki­pää­tös­tä, vaan hank­keen voi aloit­taa heti kun tuki­ha­ke­mus on jätet­ty viran­omai­sel­le. Ensim­mäi­seen haku­jak­soon (3.4.–10.5.) ehti­vät vie­lä tämän vuo­den inves­toin­nit, kuten Antin Plug&Dry ‑kui­vu­ri ja vil­ja­sii­lot.

Jat­kos­sa myös lyp­sy­kar­ja­pi­ha­toi­den inves­toin­ti­tuen ehto­na on, että eläi­mil­lä on käy­tös­sään jaloit­te­lu­tar­ha tai lai­dun. Emak­ko­si­ka­loi­den uudis­ra­ken­nus- ja laa­jen­nusin­ves­toin­tien tuke­mi­nen edel­lyt­tää vapaa­por­si­tuk­sen käyt­töön­ot­toa. Myös panos­tuk­sia uusiu­tu­vaan ener­gi­aan, ympä­ris­tön tilaa ja kes­tä­vää tuo­tan­toa edis­tä­viin toi­miin, sekä eläin­ten hyvin­voin­tia ja tuo­tan­non bio­tur­val­li­suut­ta edis­tä­viin inves­toin­tei­hin on vah­vis­tet­tu.

Tuet hae­taan vain säh­köi­ses­ti Hyr­rä-tie­to­jär­jes­tel­män avul­la.

Läh­de: Maa- ja poro­ta­lou­den sekä luon­tai­se­lin­kei­no­jen raken­ne­tu­kia kos­ke­via ase­tuk­sia hyväk­syt­tiin 

KoneAgria 2023

Olemme mukana KoneAgria messuilla 12.-14.10.2023 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Lue lisää

AgriTechnica 2023

Olemme mukana AgriTechnica messuilla 12.-18.11.2023 Hannoverissa. Osastomme 44 löytyy hallista 6.

Lue lisää

Päivystämme sesonkiaikana

Palvelemme kiireellisissä varaosatarpeissa! Antin varaosakontti on käytettävissäsi 24/7. Varaosakontista pääset noutamaan tarvitsemasi varaosan silloin, kun itsellesi sopii. Varaosapäivystys toimii numerossa 02-7744750 arkisin klo 8-20 ja viikonloppuna 8-15.

Lue lisää