Antti Marine

Antti.fi

Iso-Antin aske­leet

Varas­to­ti­lo­jen kas­vat­ta­mi­nen on maa­ta­lou­den uusi tren­di, kos­ka tila­koot suu­re­nee sekä vil­jan hin­ta vaih­te­lee aiem­paa enem­män. Maa­ti­loil­la on siis tar­ve kas­vat­taa varas­toin­tiyk­si­köi­tään, jot­ta toi­min­nas­ta saa­daan kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa.

Ant­ti-Teol­li­suus halusi vas­ta­ta maan­vil­je­li­jöi­den tar­pee­seen entis­tä suu­rem­mil­la sii­loil­la, jot­ka sai nimek­seen Iso-Ant­ti.

Idea

2019

Vil­jan hin­nan­vaih­te­lu ja jat­ku­vas­ti kas­va­vat tilat loi mark­ki­noil­le tar­peen suu­rem­mil­le sii­loil­le ja varas­toin­ti­rat­kai­suil­le. Ant­ti-Teol­li­suus päät­ti ottaa haas­teen vas­taan.

Suun­nit­te­lu

2020

Idea suu­rem­mas­ta sii­los­ta siir­tyi suun­nit­te­lu­pöy­däl­le. Kun teh­dään jotain uut­ta on aloi­tet­ta­va tyh­jäl­tä pöy­däl­tä. Lujuus­las­kel­mat teh­tiin yhteis­työs­sä Suo­men huip­pu­jen kans­sa, joka taka­si uudet inno­va­tii­vi­set mate­ri­aa­lit ja rat­kai­sut.

Tuo­tan­to

2021

Uusia Iso-Ant­ti ‑vil­ja­sii­lo­ja var­ten tar­vit­tiin täy­sin uusi tuo­tan­to­lin­ja, kos­ka sii­lo­jen kan­ta­vat raken­teet suun­ni­tel­tiin raken­net­ta­vak­si eri­kois­te­räk­ses­tä. Tär­ke­ää oli myös, että Iso-Antit raken­net­tai­siin suu­ril­tao­sin Suo­mes­sa. Ainoas­taan ruu­vi­kul­jet­ti­met ja kul­jet­ti­met tule­vat Ruot­sis­ta Iso-Ant­ti ‑vil­ja­sii­loi­hin.

Jul­kis­tus

2022

Elo­kuun lopul­la 31.8. pidet­tiin leh­dis­tö­ti­lai­suus, jos­sa Iso-Ant­ti näki vih­doin päi­vän­va­lon, kun kak­si Iso-Ant­ti ‑vil­ja­sii­loa pys­ty­tet­tiin pilot­ti­hank­kee­na Lai­tia­lan kar­ta­noon Hol­lo­laan. Toi­se­na pilot­ti­hank­kee­na pys­ty­tet­tiin yksi Iso-Ant­ti ‑vil­ja­sii­lo Här­kä­län tilal­le Huit­ti­siin.

Lan­see­raus

2022

Maa­ta­lous­ko­ne­mes­suil­la myös suu­ri ylei­sö pää­si tutus­tu­maan Iso-Ant­tiin, ja jopa kos­ke­maan. Ant­ti-Teol­li­suu­den mes­suo­sas­to koos­tui puo­lik­kaas­ta Iso-Antin kat­to­kap­pa­lees­ta, jot­ta pys­tyt­tiin näyt­tä­mään kuin­ka suu­ri Iso-Ant­ti oikeas­ti on.

Toi­mi­tuk­set

2023

Iso-Ant­ti ‑vil­ja­sii­lo­jen mas­sa­tuo­tan­to saa­daan käyn­tiin ja toi­mi­tuk­set alka­vat 2023 alku­vuo­des­ta.

Olemme mukana Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella 4.-6.7.24

Farmarissa osastollamme on esillä JK Machinery VibroCompact ja VibroMax lajittelijat maatilan ja teollisuuden tarpeisiin. Tervetuloa tutustumaan osastollemme KK415

Lue lisää

Antti on JK Machinery koneiden maahantuoja

Antti-Teollisuus on nyt virallinen JK Machineryn maatalouskoneiden maahantuoja

Lue lisää

Antti X-sarjan julkistamistilaisuus 11.6.2024 Seinäjoki

Antti X-sarjan vaunukuivurin julkistaminen tapahtui lehdistötilaisuudella Seinäjoen Hankkija Konekeskuksella.

Lue lisää