Antti Marine

Antti.fi

Iso-Antin aske­leet

Varas­to­ti­lo­jen kas­vat­ta­mi­nen on maa­ta­lou­den uusi tren­di, kos­ka tila­koot suu­re­nee sekä vil­jan hin­ta vaih­te­lee aiem­paa enem­män. Maa­ti­loil­la on siis tar­ve kas­vat­taa varas­toin­tiyk­si­köi­tään, jot­ta toi­min­nas­ta saa­daan kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa.

Ant­ti-Teol­li­suus halusi vas­ta­ta maan­vil­je­li­jöi­den tar­pee­seen entis­tä suu­rem­mil­la sii­loil­la, jot­ka sai nimek­seen Iso-Ant­ti.

Idea

2019

Vil­jan hin­nan­vaih­te­lu ja jat­ku­vas­ti kas­va­vat tilat loi mark­ki­noil­le tar­peen suu­rem­mil­le sii­loil­le ja varas­toin­ti­rat­kai­suil­le. Ant­ti-Teol­li­suus päät­ti ottaa haas­teen vas­taan.

Suun­nit­te­lu

2020

Idea suu­rem­mas­ta sii­los­ta siir­tyi suun­nit­te­lu­pöy­däl­le. Kun teh­dään jotain uut­ta on aloi­tet­ta­va tyh­jäl­tä pöy­däl­tä. Lujuus­las­kel­mat teh­tiin yhteis­työs­sä Suo­men huip­pu­jen kans­sa, joka taka­si uudet inno­va­tii­vi­set mate­ri­aa­lit ja rat­kai­sut.

Tuo­tan­to

2021

Uusia Iso-Ant­ti ‑vil­ja­sii­lo­ja var­ten tar­vit­tiin täy­sin uusi tuo­tan­to­lin­ja, kos­ka sii­lo­jen kan­ta­vat raken­teet suun­ni­tel­tiin raken­net­ta­vak­si eri­kois­te­räk­ses­tä. Tär­ke­ää oli myös, että Iso-Antit raken­net­tai­siin suu­ril­tao­sin Suo­mes­sa. Ainoas­taan ruu­vi­kul­jet­ti­met ja kul­jet­ti­met tule­vat Ruot­sis­ta Iso-Ant­ti ‑vil­ja­sii­loi­hin.

Jul­kis­tus

2022

Elo­kuun lopul­la 31.8. pidet­tiin leh­dis­tö­ti­lai­suus, jos­sa Iso-Ant­ti näki vih­doin päi­vän­va­lon, kun kak­si Iso-Ant­ti ‑vil­ja­sii­loa pys­ty­tet­tiin pilot­ti­hank­kee­na Lai­tia­lan kar­ta­noon Hol­lo­laan. Toi­se­na pilot­ti­hank­kee­na pys­ty­tet­tiin yksi Iso-Ant­ti ‑vil­ja­sii­lo Här­kä­län tilal­le Huit­ti­siin.

Lan­see­raus

2022

Maa­ta­lous­ko­ne­mes­suil­la myös suu­ri ylei­sö pää­si tutus­tu­maan Iso-Ant­tiin, ja jopa kos­ke­maan. Ant­ti-Teol­li­suu­den mes­suo­sas­to koos­tui puo­lik­kaas­ta Iso-Antin kat­to­kap­pa­lees­ta, jot­ta pys­tyt­tiin näyt­tä­mään kuin­ka suu­ri Iso-Ant­ti oikeas­ti on.

Toi­mi­tuk­set

2023

Iso-Ant­ti ‑vil­ja­sii­lo­jen mas­sa­tuo­tan­to saa­daan käyn­tiin ja toi­mi­tuk­set alka­vat 2023 alku­vuo­des­ta.

SARKAMESSUT 26.-27.1.2024, SEINÄJOKI

Olemme mukana Sarka-messuilla Seinäjoella. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme viljankäsittelyn parhaista ratkaisuista, teidän tarpeisiinne.

Lue lisää

Kuivuripäivät Syksy 2023

Viljankäsittelyn parhaat ratkaisut näet ja koet kuivuripäivillä! Tutustu ratkaisuihin sekä päivien aikatauluun ja tule paikan päälle!

Lue lisää

Sänkisäpinät Lahdessa 3.11.2023

Olemme tavattavissa Sänkisäpinöillä Lahdessa pe 3.11.2023!

Lue lisää