Antti Marine

Antti.fi

Viljankuivaus siirtyy fossiilittomaan aikakauteen

Vil­jan­kui­vaus siir­tyy fos­sii­lit­to­maan aika­kau­teen – uusiu­tu­va polt­to­öl­jy tulee vauh­dil­la

Yksi pää­ta­voit­teis­tam­me on saa­da maan­vil­je­li­jät mukaan ilmas­to­kes­kus­te­luun. Suo­men kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­töis­tä noin 14 pro­sent­tia on peräi­sin maa­ta­lou­des­ta, joten tule­vai­suu­tem­me kan­nal­ta hei­dän tuke­mi­sen­sa on mei­dän kaik­kien yhtei­nen asia, jot­ta pää­sem­me kan­sa­kun­ta­na esi­tet­tyi­hin pääs­tö­ta­voit­tei­siin.

Maa­ta­lout­ta on huhuil­tu useas­ti mukaan ilmas­to­tal­koi­siin, mut­ta pork­ka­nan sijas­ta tar­jol­la on ollut kep­piä. Maa­ti­lan tuo­tan­nol­li­siin inves­toin­tei­hin saa hakea tukea ja kor­ko­tu­ki­lai­naa, mut­ta käy­tet­tä­vän polt­toai­neen vaih­ta­mi­seen ei suo­ra­nai­ses­ti kan­nus­te­ta, vaik­ka se oli­si mah­dol­lis­ta teh­dä pie­nil­lä inves­toin­neil­la. Tar­vi­taan vain pää­tös polt­toai­neen kus­tan­nus­li­sän kom­pen­soin­nis­ta, ja pääs­töt putoa­vat mer­kit­tä­väs­ti. Tar­jol­la on todel­li­nen pääs­tö­vä­hen­nys­ta­voit­tei­den pit­kä­vai­kut­tei­nen pika­voit­to.

Ant­ti-Teol­li­suu­den kau­pal­li­nen joh­ta­ja Jou­ni Vir­ta­nie­mi ker­too

Koti­ta­lou­det saa­vat tukea vaih­taes­saan ympä­ris­töys­tä­väl­li­sem­pään läm­mi­tys­muo­toon. Näin ei kui­ten­kaan ole maan­vil­je­lyk­ses­sä, jos­sa eri­tyi­ses­ti vil­jan­kui­vaus vaa­tii huo­mat­ta­via panos­tuk­sia läm­mi­tyk­seen.

Toi­mi­tam­me vuo­den 2022 alus­ta ainoas­taan HVO-yhteen­so­pi­via uune­ja ja polt­ti­mia

Fos­sii­li­nen polt­to­öl­jy on täl­lä het­kel­lä yli­voi­mai­ses­ti ylei­sin kui­vu­rin käyt­tö­ener­gia: Kym­me­net tuhan­net suo­ma­lais­ti­lat käyt­tä­vät polt­to­öl­jyä vil­jan­kui­vauk­sen läm­pö­ener­gian läh­tee­nä. Luon­non­va­ra­kes­kuk­sen tilas­to­jen mukaan polt­to­öl­jyä kului vil­jan­kui­vauk­seen vuon­na 2020 92 mil­joo­naa lit­raa.

Siir­ty­mi­nen fos­sii­li­ses­ta polt­to­öl­jys­tä uusiu­tu­vaan on mah­dol­lis­ta kevyin lai­tein­ves­toin­nein, mut­ta muu­toin kus­tan­nuk­set jää­vät yksi­no­maan vil­je­li­jäl­le. 

Uusiu­tu­va polt­to­öl­jy mak­saa noin 20 sent­tiä enem­män lit­ral­ta kuin taval­li­nen polt­to­öl­jy.   Monet vil­jan­tuot­ta­jat kai­paa­vat­kin kan­nus­ti­mia uusiu­tu­vien polt­toai­nei­den käyt­töön siir­ty­mi­ses­sä. Maan­vil­je­li­jät toi­vo­vat val­tio­ta apuun eron kom­pen­soi­mi­sek­si. 

Uusiu­tu­van polt­to­öl­jyn avul­la on mah­dol­lis­ta vähen­tää vil­jan­kui­vauk­ses­sa tar­vit­ta­van läm­mi­tyk­sen kas­vi­huo­ne­kaa­su­pääs­tö­jä jopa 90 pro­sent­tia. Ant­ti-Teol­li­suu­den uuneis­ta, kui­vu­ri­mal­leis­ta, puhal­ti­mis­ta ja auto­maa­tio­jär­jes­tel­mis­tä raken­tu­vat koko­nai­suu­det aut­ta­vat vähen­tä­mään ener­gian­ku­lu­tus­ta haih­du­tet­tua vesi­ki­loa koh­den. Samal­la syn­ty­vät kas­vi­huo­ne­pääs­töt vähe­ne­vät

Vir­ta­nie­mi tote­aa

Kor­kea­laa­tui­sen ja uusiu­tu­van HVO-polt­to­öl­jyn (Hydrot­rea­ted Vege­table Oil) käy­töl­lä voi­daan vähen­tää pai­kal­li­seen ilman­laa­tuun vai­kut­ta­via lähi­pääs­tö­jä. Jake­luin­fra­kin on val­mii­na, sil­lä HVO-polt­to­öl­jyä on saa­ta­vil­la kai­kil­ta suu­rim­mil­ta polt­to­öl­jyn toi­mit­ta­jil­ta.

Vil­jan­kui­vauk­sen mark­kin­ajoh­ta­ja Ant­ti-Teol­li­suus toi­mit­taa vuo­den 2022 alus­ta ainoas­taan HVO-yhteen­so­pi­via uune­ja ja polt­ti­mia. HVO-yhteen­so­pi­vis­sa polt­ti­mis­sa voi­daan käyt­tää sekä uusiu­tu­vaa polt­to­öl­jyä että kevyt­tä polt­to­öl­jyä. Läm­mi­tys­käyt­töön sovel­tu­va HVO-polt­to­öl­jy val­mis­te­taan jäte- ja täh­de­raa­ka-aineis­ta.

Konekuriiri uutisoi Antin koneinvestoinnista

Konekuriiri uutisoi Antin investoinnista yhdistelmäkoneeseen, jolla tehdään laserleikkausta, lävitystä ja muokkausta kappaleille.

Lue lisää

SARKAMESSUT 26.-27.1.2024, SEINÄJOKI

Olemme mukana Sarka-messuilla Seinäjoella. Tervetuloa keskustelemaan kanssamme viljankäsittelyn parhaista ratkaisuista, teidän tarpeisiinne.

Lue lisää

Kuivuripäivät Syksy 2023

Viljankäsittelyn parhaat ratkaisut näet ja koet kuivuripäivillä! Tutustu ratkaisuihin sekä päivien aikatauluun ja tule paikan päälle!

Lue lisää