Antti Marine

Antti.fi

MÄENPÄÄ ŪKIS

Tin­ka­mas grūdų džio­vyklos dul­kių val­dy­mas page­ri­na dar­bo sąly­gas ir bendrą grūdų kokybę

Mii­ka Mäen­pää ūkis (įsikūręs Lapua mies­te, Suo­mi­jo­je) buvo pir­ma­sis ūkis pasau­ly­je, išbandęs „Dus­tex“ dul­kių sepa­ra­to­rių. „Ant­ti“ pro­duk­tai ūky­je buvo nau­do­ja­mi dau­gi­au nei 20 metų, o nau­jausias įren­gi­nys šia­me ūky­je – 2021 m. paga­min­ta stacio­na­ri „Ant­ti“ džio­vykla. 2022 m. rudenį džio­vyklo­je buvo sumon­tuo­ti nau­ji „Dus­tex“ dul­kių sepa­ra­to­riai (kar­tu su tin­ka­mais ciklo­nais). Mon­ta­vi­mo proce­sas buvo grei­tas ir papras­tas.

„Visiš­kai nau­ja dul­kių išt­rau­ki­mo įran­ga visiš­kai paša­li­no dul­kes, kurios papras­tai būna džio­vyklos vidu­je ir aplink ją. Nau­do­jant šią įrangą taip pat pavy­ko iki mini­mu­mo sumažin­ti džio­vyklos gar­so lygį“, – sako ūkio savi­nin­kas Mii­ka Mäen­pää.

PAGERINTAS PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS LYGIS

„Dus­tex“ paša­li­na dul­kes ir šiukš­les iš džio­vyklos išme­ta­mo oro, todėl džio­vyklos aplin­ka išlie­ka itin šva­ri. „Dus­tex“ yra pri­jung­tas prie aši­nio ven­ti­lia­to­ri­aus, kuris suge­ria orą ir išpučia jį į lauką.

Mäen­pää ūkio džio­vyklo­je sumon­tuo­tas dide­lis dujo­mis varo­mas šilu­mos gene­ra­to­rius, o pato­bu­lin­ta dul­kių išt­rau­ki­mo funkci­ja taip pat labai page­ri­no ūkio prieš­gais­rinę saugą. Dul­kių ir šiukš­lių nebu­vi­mas taip pat labai page­ri­no ben­dras dar­bo sąly­gas ūky­je.

„Ant­ti“ žada, kad dul­kių kie­kis sumažės beveik 90 %, tači­au rei­kia pasa­ky­ti, kad šis skaičius gali būti dar dides­nis. Net ir pasi­bai­gus inten­sy­vi­ausiam grūdų džio­vi­ni­mo sezo­nui aplink džio­vyklą nėra dul­kių ir šiukš­lių.

„Ant­ti“ žada, kad dul­kių kie­kis sumažės beveik 90 %, tači­au rei­kia pasa­ky­ti, kad šis skaičius gali būti dar dides­nis. Net ir pasi­bai­gus inten­sy­vi­ausiam grūdų džio­vi­ni­mo sezo­nui aplink džio­vyklą nėra dul­kių ir šiukš­lių.

„DUSTEX“ GALIMA NAUDOTI DŽIOVINANT ĮPRASTUS IR DRĖGNUS GRŪDUS

Mäen­pää, nau­do­da­mas „Dus­tex“, jau užbaigė du javapjūtės sezo­nus. Pirmąjį sezoną jam teko dirb­ti su sausais grū­dais, o antrąjį – su drėg­nais. Nau­do­jant „Dus­tex“ galu­ti­nis rezul­ta­tas buvo toks pat geras abiejų sezonų metu.

„Ant­ti“ tyri­mai ir pro­duktų kūri­mas pagrįs­ti klien­tais, o „Dus­tex“ buvo šio meto­do galu­ti­nis rezul­ta­tas. Būtent Mäen­pää pir­ma­sis susi­siekė su „Ant­ti“ norė­da­mas padis­ku­tuo­ti šia tema – po to pra­sidė­jo „Dus­tex“ įran­gos pla­na­vi­mas.

INFORMACIJA APIE MÄENPÄÄ ŪKĮ

  • Stacio­na­ri „Ant­ti“ džio­vykla su tri­mis sandė­lia­vi­mo bokš­tais. Džio­vykla sumon­tuo­ta 2021 metais
  • „Ant­ti Mixflo MF4“
  • „Skan­dia“ kon­ve­je­ris (120 tonų)
  • E120 ele­va­to­rius
  • „Dus­tex“ su ciklo­nu
  • Tal­pa – 800 hek­to­litrų
  • Dujo­mis varo­mas šilu­mos gene­ra­to­rius (3000 kW)
  • „Ulti­ma“ auto­ma­tiza­vi­mo sis­te­ma

LAAKSONEN ŪKIS

Laak­so­nen farm is loca­ted in Lie­to, Fin­land. Farm made a dryer invest­ment because some of the for­mer dryers were worn out, and some had poor ope­ra­tio­nal relia­bi­li­ty. The farm opted for domes­tic Antin dryers, and simul­ta­neous­ly, the old oil hea­ting sys­tem was replaced with an Antin bio-oven and wood chip hea­ting. FARM LAAKSONEN DETAILS The […]

Lue lisää