Antti Marine

Antti.fi

„Iso-antti“ istorija

PIRMIEJI VEIKSMAI KURIANT „ISO-ANTTI“

Kadan­gi ūkių dydis didė­ja, o grūdų kai­na svy­ruo­ja labi­au nei bet kada anksči­au, žemės ūkio sri­ty­je atsi­ran­da nau­ja ten­denci­ja – ūki­nin­kai didi­na sandė­lia­vi­mo patal­pas. Taip yra dėl to, kad ūki­nin­kai turi didin­ti sandė­lia­vi­mo patal­pas, kad veikla būtų eko­no­miš­kesnė.

„Ant­ti-Teol­li­suus“ norė­jo paten­kin­ti ūki­ninkų porei­kius su dar dides­niais bokš­tais, kuriu­os pava­di­no „Iso-Ant­ti“.

IDĖJA

2019

Dėl grūdų kainų svy­ra­vimų ir nuo­lat didė­jančių patalpų rin­ko­je atsi­ra­do porei­kis gamin­ti dides­nius bokš­tus ir kur­ti sandė­lia­vi­mo spren­di­mus. „Ant­ti-Teol­li­suus“ nusprendė priim­ti šį iššūkį.

PLANAVIMAS

2020

Dides­nio bokš­to idė­ja buvo per­kel­ta į pla­na­vi­mo etapą. Kuriant kažką nau­jo visa­da rei­kia pradė­ti nuo tuščio lapo. Dėl grūdų kainų svy­ra­vimų ir nuo­lat didė­jančių patalpų rin­ko­je atsi­ra­do porei­kis gamin­ti dides­nius bokš­tus ir kur­ti sandė­lia­vi­mo spren­di­mus.

GAMYBA

2021

Nau­jiems „Iso-Ant­ti“ grūdų bokš­tams reikė­jo visiš­kai nau­jos gamy­bos lini­jos, nes bokštų lai­kančią­sias kon­strukci­jas pla­nuo­ta gamin­ti iš specia­lios pas­kir­ties plie­no. Svar­bus veiks­nys taip pat buvo keti­ni­mas didžiąją dalį „Iso-Ant­ti“ bokštų dalių gamin­ti čia, Suo­mi­jo­je. Šve­di­jo­je būtų gami­na­mi tik sraig­ti­niai kon­ve­je­riai ir įpras­ti kon­ve­je­riai, skir­ti „Iso-Ant­ti“ grūdų bokš­tams.

PASKELBIMAS

2022

Rugpjūčio 31 d. įvy­ko spau­dos kon­fe­renci­ja, kurios metu „Iso-Ant­ti“ paga­li­au išvy­do die­nos šviesą, kai ban­do­mo­jo pro­jek­to metu Holo­lo­je, Lai­tia­los vie­tovė­je, buvo pas­ta­ty­ti du „Iso-Ant­ti“ grūdų bokš­tai. Dar vie­nas ban­do­ma­sis pro­jek­tas – Här­kä­lä ūky­je (Hui­ti­ne­ne) pas­ta­ty­tas vie­nas „Iso-Ant­ti“ grūdų bokš­tas.

PRISTATYMAS RINKAI

2022

Žemės ūkio tech­ni­kos paro­do­je plačio­ji visuo­menė taip pat galė­jo susi­pažin­ti su „Iso-Ant­ti“ bokš­tais ir net juos palies­ti. „Ant­ti-Teol­li­suus“ paro­dos stendą sudarė pusė „Iso-Ant­ti“ bokš­to sto­go, kad būtų gali­ma paro­dy­ti, koks dide­lis yra „Iso-Ant­ti“ bokš­tas.

PARDAVIMAS

2023

Masinė „Iso-Ant­ti“ grūdų bokštų gamy­ba pra­sidės 2023 m. pradžio­je kar­tu su pir­mai­siais pris­ta­ty­mais.