Antti Marine

Antti.fi

Antti X-sarja - lehdistötiedote 12.6.2024

Leh­dis­tö­tie­do­te 12.6.2024

Ant­ti-Teol­li­suu­den tuo­te­ke­hi­tys on tuot­ta­nut vii­me vuo­si­na paran­nuk­sia vil­jan­kui­vauk­seen ja ‑varas­toin­tiin vuo­sit­tain. Vuo­den 2024 pon­nis­tus on Ant­ti X‑sarja. Uudes­sa kui­vu­ri­mal­lis­tos­sa näkyy Ant­ti-Teol­li­suu­den pit­kä koke­mus vil­jan­kui­vauk­ses­ta sekä laa­tuun sitou­tu­nut tuo­te­ke­hi­tys. Kui­vu­ria saa vii­del­lä eri tila­vuu­del­la 25,5–47,6 m³. Koko­vaih­toeh­to­jen ansios­ta Ant­ti X‑sarjan kui­vu­ri sopii kai­ken­ko­koi­sil­le tiloil­le. Ensim­mäi­set Ant­ti X‑sarjan kui­vu­rit kui­vaa­vat kulu­van kesän vil­ja­sa­toa jo tänä syk­sy­nä. Viral­li­nen jul­kis­tus­ti­lai­suus jär­jes­tet­tiin 11. kesä­kuu­ta 2024 Sei­nä­joel­la.

Tuo­te­ke­hi­tyk­sen tuo­mat hyö­dyt

Ant­ti X‑sarjan vau­nu­kui­vu­ri on val­miik­si mie­tit­ty koko­nai­suus, joka on help­po hank­kia ja pys­tyt­tää. Hin­nal­taan edul­li­nen ja jär­ke­vä inves­toin­ti, jon­ka saa nopeas­ti käyt­tö­kun­toon: val­mii­den teh­das­ka­sat­tu­jen moduu­lien asen­nus on yksin­ker­tais­ta ja suju­vaa.

X‑sarjan kui­vu­reis­sa tilan­käyt­töä on tehos­tet­tu: integroi­tu uuni ja pys­tyyn asen­net­tu aksi­aa­li­pu­hal­lin sääs­tä­vät tilaa ja kui­vu­ri on myös hil­jai­sem­pi. Raken­teet ja kom­po­nen­tit ovat Antil­le tyy­pil­li­ses­ti järei­tä ja kes­tä­viä.

“Hank­ki­jan näkö­kul­mas­ta X‑sarjan mark­ki­noil­le tuon­nin tavoit­tee­na on tar­jo­ta laa­du­kas ja ener­gia­te­ho­kas ali­pai­ne­kui­vu­ri myös pie­nem­mil­le ja kes­ki­suu­ril­le tiloil­le. Uusi Ant­ti X‑sarja on kat­ta­va kui­vu­ri­mal­lis­to, jon­ka vakioi­tu­jen rat­kai­su­jen ansios­ta hin­ta on edul­li­nen. X‑sarjan kui­vu­rit toi­mi­te­taan pit­käl­le esi­ka­sat­tui­na ja säh­köis­tet­tyi­nä moduu­lei­na, joten asen­nus on suju­vaa ja kui­vu­ri on nopeas­ti käyt­tö­kun­nos­sa. Näin on saa­tu aikaan nyky­ai­kai­nen vau­nu­kui­vu­ri­kon­sep­ti, jon­ka osta­mi­nen on help­poa ja kus­tan­nuk­set pysy­vät kuris­sa”, tuo­te­ryh­mä­pääl­lik­kö Art­tu Koi­vu­lah­ti Hank­ki­jal­ta ker­too.

Ali­pai­ne­tek­niik­ka nyt vau­nu­kui­vu­ris­sa

Uudet X‑sarjan kui­vu­rit hyö­dyn­tä­vät ali­pai­ne­tek­niik­kaa, joka on tut­tua Antin muis­ta kui­vu­ri­mal­leis­ta, mut­ta jota ei ole totut­tu yleen­sä näke­mään vau­nu­kui­vu­reis­sa.

X‑sarjan kui­vu­ri kui­vaa nopeas­ti ja ener­gia­te­hok­kaas­ti rehu‑, lei­pä- ja sie­men­vil­jaa ja mui­ta pien­sie­me­niä. Nopeut­ta lisää myös ali­pai­ne­tek­niik­ka, jos­sa ilma ime­tään uunin ja kui­vat­ta­van vil­ja- tai sie­me­ne­rän läpi.

”Halusim­me ehdot­to­mas­ti tuo­da tehok­kaan ali­pai­ne­kui­vauk­sen myös uuteen kui­vu­ri­sar­jaan, sil­lä sii­tä­hän mei­dän kui­vu­rit tun­ne­taan,” kau­pal­li­nen joh­ta­ja Jou­ni Vir­ta­nie­mi Ant­ti-Teol­li­suu­des­ta tote­aa.

Ensim­mäi­set toi­mi­tuk­set syk­syl­lä

Tilauk­sia ote­taan nyt vas­taan ja toi­mi­tuk­set alka­vat syk­syl­lä 2024.

Olemme mukana Farmari-maatalousnäyttelyssä Seinäjoella 4.-6.7.24

Farmarissa osastollamme on esillä JK Machinery VibroCompact ja VibroMax lajittelijat maatilan ja teollisuuden tarpeisiin. Tervetuloa tutustumaan osastollemme KK415

Lue lisää

Antti on JK Machinery koneiden maahantuoja

Antti-Teollisuus on nyt virallinen JK Machineryn maatalouskoneiden maahantuoja

Lue lisää

Antti X-sarjan julkistamistilaisuus 11.6.2024 Seinäjoki

Antti X-sarjan vaunukuivurin julkistaminen tapahtui lehdistötilaisuudella Seinäjoen Hankkija Konekeskuksella.

Lue lisää